fbpx

Sri Sri Sri Lalitha Devi

Paroksha seva Goddess sri " LALITHA DEVI" homam of Magha Pournima,

Event : Magha pournima parvadin is called as "Lalitha jayanthi "
on 24-02-2024

Venue : Sri kamakshi sametha raja shyamala peetam

Sevas

Sri Lalitha Tripura Sundari Devi Homa+ Abhishekam+Kumkumarchana+Raksha+Akshithalu+Prasadam

₹ 666/-

Magha Pournima Lalitha Devi Jayanthi Homam: A Divine Celebration of Goddess Lalitha

Sri Lalitha Tripura Sundari Devi Homa+ Abhishekam+Kumkumarchana+VISHEHA SREE YANTRAM engerzied+ Raksha+Akshithalu+Prasadam

₹ 1516/-

Magha Pournima Lalitha Devi Jayanthi Homam: A Divine Celebration of Goddess Lalitha

We Offer Daily Pujas Services